www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Sieci sensorowe » Protokoły komunikacyjne w sieciach sensorowych

Protokoły komunikacyjne w sieciach sensorowych

Chociaż sieci sensorowe komunikują się używając przede wszystkim fal radiowych, to protokoły i algorytmy wykorzystywane w tradycyjnych sieciach bezprzewodowych ad-hoc nie są odpowiednie dla sieci sensorowych. Oba rodzaje sieci różnią się w następujących aspektach:

Ze względu na wymienione różnice projektowanie nowych i wykorzystywanie istniejących protokołów komunikacyjnych dla sieci sensorowych wymaga specjalnej uwagi i rozpatrzenia wszystkich aspektów jakie będą one miały wpływ na sieć.

Rozważając protokoły występujące w sieciach sensorowych podobnie jak w przypadku sieci komputerowych wprowadza się model warstwowy. W przypadku sieci komputerowych jest to model OSI/ISO, natomiast w przypadku sieci sensorowych model zaprezentowany na rysunku 2.6.

Model ten zawiera następujące warstwy: aplikacji, transportową, sieci, łącza danych fizyczną, oraz płaszczyzny: zarządzania energią, zarządzania mobilnego i zarządzania zadania.

Rysunek 2.6 Model warstwowy dla sieci sensorowych [4].

Płaszczyzny zarządzania: energią, przemieszczaniem i zadaniami

Płaszczyzna zarządzania energią ma za zadanie kontrolować wykorzystanie energii przez węzeł sensorowy. Na przykład, sensor może wyłączać odbiornik po otrzymaniu informacji od swoich sąsiadów, co zapobiegnie duplikowaniu się danych. Również w przypadku gdy poziom energii w węźle jest niski węzeł może przesłać informacje do swoich sąsiadów o wyczerpujących się zasobach i przestać brać udział w przesyłaniu informacji. Wtedy reszta energii zostanie zachowana dla przeprowadzania zadań własnych węzła.

Płaszczyzna zarządzania przemieszczaniem jest wykorzystywana głównie w aplikacjach mobilnych i koncentruje się na wykrywaniu i rejestrowaniu przemieszczania się węzłów w sieci. Dzięki niej węzły sensorowe wiedzą jakich mają sąsiadów w danej chwili, przez co mogą bilansować zużycie energii i wykonywanie zadań.

Zadaniami płaszczyzny zarządzania jest bilansowanie i planowanie pomiarów dla określonego pola pomiarowego. Nie wszystkie sensory w danym obszarze pomiarowym muszą przeprowadzać zadania w tym samym czasie i z jednakową intensywnością. Wszystko zależy od zasobów energetycznych danego węzła co czyni działanie sieci jeszcze bardziej efektywnym.

Wszystkie płaszczyzny są niezwykle potrzebne aby węzły mogły współdziałać w sposób efektywny energetycznie, rutować dane w sieciach mobilnych i dzielić zasoby miedzy sobą. Bez tych płaszczyzn każdy sensor działałby indywidualnie, a z punku widzenie efektywności sieci jest to sytuacja niepożądana.

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji to jak do tej pory warstwa najmniej rozwijana i w dalszym rozwoju

sieci sensorowych można się właśnie w niej spodziewać powstania wielu protokołów. Poniżej przedstawimy trzy najważniejsze jej protokoły: Sensor Managment Protocol (SMP), Task Assignment and Data Advertisement Protocol (TADAP) oraz Sensor Query and Data Dissemination Protocol (SQDDP).

Protokół SMP służy do zapewnienia możliwości komunikacji z siecią sensorową za pomocą np. sieci Internet. Dodatkowo umożliwia wykonanie następujących zadań administracyjnych:

Protokół TADAP pozwala administratorowi na wydanie zapytania do węzła albo do grupy węzłów sieci sensorowej o np. zmierzenie pewnej wielkości w zjawisku atmosferycznym.

Inny protokół rozgłoszeniowy SQDDP pozwala na wydawanie zapytań do sieci sensorowej bazujących na konkretnym atrybucie danych czy lokalizacji – np. wskazanie lokalizacji gdzie w sieci sensorowej zmierzona temperatura jest większa niż 25 stopnic Celsjusza.

Warstwa transportowa

Głównymi zadaniami warstwy transportowej jest połączenie warstwy aplikacji i warstwy sieci poprzez multipleksacje i demultipleksację, a także dostarczenie mechanizmów przekazywania danych pomiędzy węzłami sensorowymi a węzłem nadrzędnym z użyciem mechanizmu kontroli błędów dopasowanym do wymagań niezawodnościowych stawianych przez warstwy aplikacji. Ponadto ważnym zadaniem jest kontrolowanie wielkość ruchu w sieci i wprowadzenie mechanizmu kontroli przeciążeń. Choć wymienione zadania są spełniane przez istniejące już protokoły komunikacyjne np. protokół TCP dla sieci IP, to ze względu na specyfikę sieci sensorowych (ograniczenie sprzętowe i energetyczne) nie są one dla nich odpowiednie.

Ze względu na zorientowanie aplikacyjne sieci sensorowych główny ruch odbywa się od sensorów, które przeprowadzają pomiary, do węzła nadrzędnego. Ścieżka odwrotna z węzła nadrzędnego do sensorów jest zarezerwowana dla informacji zarządzających siecią, komend czy zapytań. W obu przypadkach możemy mówić różnym poziomie niezawodności dostarczenia danych. W przypadku danych generowanych przez sensory nie ma potrzeby stosowania wyrafinowanych mechanizmów dostarczenia danych, ponieważ ze względu na korelacje dużej liczby danych aplikacja zbudowana na sieci sensorowej jest tolerancyjna na ich stratę. Zastosowanie np. mechanizmu potwierdzeń znacznie zwiększyłoby ruch w sieci co mogłoby prowadzić do zatorów, a także ze względu na zwiększoną liczbę transmisji obniżyłoby efektywność energetyczną sieci a co za tymi idzie czas działania sieci. W przypadku danych generowanych przez węzły nadrzędne wymagany jest jednak znacznie wyższy poziom niezawodności. Podczas rozpowszechniania informacji z węzła nadrzędnego wymagana jest prawie 100% gwarancja dostarczenia informacji. Ze względu na te rozbieżności zostały zaprojektowane dwa różne protokoły warstwy transportowej: Event-to-Sink Reliable Transport (ESRT) oraz Pump Slowly Fetach Quickly (PSFQ).

Warstwa sieciowa

Warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za ruting danych dostarczonych przez warstwę transportową. Protokoły działające w tej warstwie są przedmiotem tej pracy i szczegółowo zostały przedstawione w rozdziale 3.

Warstwa łącza danych

Działanie warstwy łącza danych polega na multipleksowaniu strumieni danych, detekcji ramki danych, przydzielaniu dostępu do nośnika oraz kontroli błędów. Podobnie jak przy wyższych warstwach modelu specyficzne właściwości sieci sensorowych nie pozwalają na użycie istniejących protokołów warstwy łącza danych. Istniejące protokoły zostały poddane modyfikacji lub powstały zupełnie nowe. Poniżej zostały przedstawione protokoły i mechanizmy odpowiedzialne za kontrolę dostępy do nośnika i kontrolę błędów.

Protokoły dostęp do nośnika (ang. Medium Access Control - MAC) mają dwa zasadnicze zadania do wykonania: zestawienie łączy transmisji danych oraz regulowanie dostępem do współdzielonego medium w sposób efektywny i sprawiedliwy dla wszystkich węzłów sieci sensorowej. Oczywistą sprawą jest, że protokoły MAC dla sieci sensorowych muszą być oszczędne energetycznie, zarządzać mobilnością węzłów oraz radzić sobie z uszkodzeniami w sieci. Dlatego też zostały zaproponowane trzy rozwiązania warstwy łącza danych bazujące na już istniejących.

Inną bardzo ważną funkcją warstwy łącza danych jest kontrola błędów. W pewnych aplikacjach sieci sensorowych np. śledzeniu pojazdów czy monitowaniu maszyn jest ona sprawą kluczową. Zaproponowane zostały dwa mechanizmy kontroli błędów: Automaic Repeat Request (ARQ) oraz Forward Error Correction (FEC). Ich działanie w sieciach sensorowych jest jeszcze jednak ciągle intensywnie badane.

Warstwa fizyczna

Warstwa fizyczna odpowiedzialna jest za wybór częstotliwości pracy, generacje nośnika i jego modulację, detekcję sygnału oraz zaszyfrowanie danych. Komunikacja bezprzewodowa jest dosyć kłopotliwa w skutek występowania niekorzystnych zjawisk np. dyfrakcja czy odbicia fali nośnej, zanik sygnału czy zjawisko wielodrogowości. Z wieloma tymi problemami spotykamy się także w innych systemach komunikacji bezprzewodowej i udaje się je rozwiązać. Generalnie, dzięki zapewnieniu odpowiedniej gęstości węzłów w sieci możemy zwalczyć te efekty, a sieć jest efektywna i energooszczędna.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.